Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Familie-linq met SIM

Familie-linq is een dienst van LiliCo B.V. en opereert onder de handelsnaam Familie-linq

Versie van 1 november 2015 (3.0)

Wat houdt Familie-linq in (definities)?
1. Familie-linq fotolijst:
Dit is een Android tablet computer waar een fotolijst omheen zit.
Op deze tablet computer draait de fotolijst applicatie – deze kan op de meeste Android tablets gedownload worden. De senior kan dus op een eigen tablet ook gebruik maken van Familie-linq.
2. Senior:
De gebruiker die de familie-linq fotolijst daadwerkelijk in gebruik heeft – meestal is dit een senior.

3 Familie-website:
Online omgeving voor de familieleden van de senior die via het Internet te bereiken is. Dit is een beveiligde omgeving waar foto’s verstuurd kunnen worden naar de fotolijst. Ook zijn de foto’s van alle andere familieleden te zien.
De familie-website is naast de PC ook via een aparte mobiele website op een smartphone te bekijken.
4A. Beheerder:
De contactpersoon binnen de familie die namens de senior verantwoordelijk is voor het beheer van de Familie-linq fotolijst, de familiewebsite en het e-mail contact met klantenservice van Familie-linq.
Op de familiewebsite op de PC kan de beheerder anderen uitnodigen om foto’s en berichten naar de Familie-linq fotolijst te sturen. De beheerder kan onderscheid maken tussen
4B. gewone familieleden (deze krijgen ook toegang tot de familie website) of
4C. veilige afzenders (deze kunnen alleen foto’s/berichten versturen per e-mail – zij kunnen niet inloggen op de familiewebsite).

5 Klant:
De persoon die de overeenkomst heeft gesloten met Familie-linq en die het abonnementsgeld betaalt. Dit kan zowel de Gebruiker/Senior als de beheerder zijn.

6.Klantenservice:
De klantenservice van Familie-linq is tijdens kantooruren bereikbaar per telefoon en per e-mail. Informatie over de bereikbaarheid van de Klantenservice publiceren wij op onze Website. Daarnaast wordt op de familie-website ook de mogelijkheid gegeven om feedback te geven of problemen te melden.
7. Website:
De openbare website van Familie-linq, te bereiken via www.familie-linq.nl

Aansprakelijkheid
LiliCo B.V. en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de Familie-linq fotolijst, het gebruik van Familie-linq of dienstverlening rondom Familie-linq.

Wijziging van deze voorwaarden
Een wijziging in deze voorwaarden zal Familie-linq minimaal dertig dagen vooraf aan u communiceren middels een bericht naar het bij ons bekende e-mailadres van de beheerder. Na verloop van de dertig dagen zullen de nieuwe voorwaarden stilzwijgend van toepassing worden verklaard.
Toepasselijk recht en forumkeuze geschillen
De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

Algemene voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst

1: Wat bieden we aan?

1. De Familie-linq dienst maakt het voor alle familieleden mogelijk om eenvoudig foto’s en korte berichten naar een Familie-linq fotolijst te sturen. Dit kan op drie manieren:
a. Via de familie-website (alleen voor familieleden)
b. Via de mobiele familie-website (alleen voor familieleden)
c. Door een foto of bericht naar het e-mailadres van de tablet te sturen
(zowel voor familieleden als voor veilige afzenders)

2. De Familie-linq dienst maakt het mogelijk om eenvoudig foto’s en berichten en te ontvangen op de Familie-linq fotolijst (of een eigen Android tablet). De senior krijgt hiervan een notificatie en kan de foto met één druk op het scherm bekijken. Ook kan de senior de foto “liken” of (optioneel) een eigen bericht terug sturen naar de afzender.

3. Het aantal familieleden dat gebruik kan maken van de dienst is onbeperkt op basis van een fair use policy. Wij zullen u tijdig informeren wanneer deze fair use policy overschreden dreigt te worden.

4. Het aantal foto’s dat op de fotolijst aanwezig is mag maximaal 1000 zijn. Boven dit aantal kan de goede werking van de fotolijst niet gegarandeerd worden. Het is mogelijk om foto’s wel op de website op te slaan, maar deze niet te tonen op de fotolijst.

5. Het aantal foto’s op de website is (voorlopig!) onbeperkt op basis van een fair use policy. Dit kan in de toekomst veranderen. Wij zullen u tijdig informeren wanneer deze fair use policy overschreden dreigt te worden.

2: Nieuwe functionaliteit

1. De Fotolijst-applicatie, de Familie-website en mobiele-website (of app) zijn continu in ontwikkeling. Nieuwe functionaliteit zullen wij middels een update kosteloos beschikbaar maken op zowel de Familie-linq fotolijst als de Familie-website.

2. De Fotolijst-applicatie kan via de Google-playstore eenvoudig bijgewerkt worden door de beheerder. De Google-playstore is via het instellingen-menu van de fotolijst–applicatie te bereiken. U ontvangt bericht zodra er een nieuwe versie beschikbaar is. We streven er naar om het updaten in de toekomst automatisch te laten plaatsvinden.

3. Het is mogelijk dat er in de toekomst nieuwe functionaliteit beschikbaar komt waarvoor wij een additioneel abonnement introduceren. U kunt zelf kiezen of u dit additionele abonnement wel of niet wilt afnemen.

3: Wat als de dienst niet werkt?

1. Wij streven naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de Familie-linq dienst. Door diverse omstandigheden kan het echter zijn dat de dienst incidenteel niet bereikbaar is.

2. Wij kunnen signaleren wanneer er problemen zijn met het afleveren van foto’s op de fotolijst en kunnen de beheerder dan waarschuwen.

3. De beheerder is het eerste aanspreekpunt bij problemen. Deze zal moeten checken of:
a. De Familie-linq fotolijst (of de tablet) aan staat.
b. Of de Familie-linq applicatie op de fotolijst actief is.
c. Of de internet verbinding (WiFi) werkt en de tablet hiermee verbonden is.
d. Of degene die foto’s probeert te sturen door de beheerder is goedgekeurd als familielid of veilige afzender.
Wanneer er herhaaldelijk hetzelfde problemen zich voordoet, wil Familie-linq hier graag van op de hoogte gesteld worden zodat wij kunnen zoeken naar een structurele oplossing.

4. Onderdeel van de dienstverlening is ondersteuning bij problemen door de Klantenservice. Bij vragen of problemen kunt u de Klantenservice telefonisch of per e-mail bereiken. Deze zal u in eerste instantie telefonisch proberen te helpen om het probleem op te lossen, of een handleiding per e-mail opsturen om het probleem te verhelpen.

5. Als het niet lukt om het probleem op te lossen kan er een afspraak worden gemaakt om een medewerker (of vrijwilliger) van de klantenservice langs te laten komen.

6. Mocht de dienst herhaaldelijk haperen gedurende meerdere dagen per maand, dan crediteren wij u een evenredig deel van de abonnementskosten. Dit geldt niet indien er sprake is van een van de problemen die genoemd zijn onder punt 3.

4: Als het fotolijstje (de tablet) stuk gaat?

1. Verlies, diefstal of schade (door bijvoorbeeld een val) aan de Familie-linq fotolijst (inclusief de tablet) zijn voor risico van de klant.

2. Op de tablet geldt een garantietermijn van 2 jaar.

5: Het actueel houden van de persoonlijke gegevens
1. Voor een goede dienstverlening administreren wij contactgegevens van de beheerder en de senior, zoals correspondentieadres, e-mailadres en telefoonnummer
2. Wij gebruiken deze contactgegevens bij administratieve of financiële vragen en bij problemen met de dienstverlening die uw aandacht behoeven.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de beheerder om veranderingen van deze gegevens door te geven aan Familie-linq.
4. De beheerder is zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van de e-mail gegevens op de Familie-website. De gegevens op de Familie-website worden alleen gebruikt voor het sturen van foto’s en berichten. Deze gegevens zijn dus niet automatisch gekoppeld aan de administratie van Familie-linq.
5. Familie-linq verwijdert ongebruikte accounts zonder foto’s automatisch na 4 maanden inactiviteit (niet inloggen).
6.Wanneer de gebruiker zijn of haar account zelf wenst te verwijderen, kan dit door contact op te nemen met Familie-linq via het contactformulier op de website. Familie-linq streeft ernaar om dit verzoek binnen 5 werkdagen na binnenkomst te behandelen, en hiermee de verstrekte gebruikersgegevens te verwijderen.

6: Privacy en bescherming van gegevens

1. Gegevens van familieleden: Familie-linq neemt de privacy van haar gebruikers uiterst serieus. De door de gebruiker verstrekte informatie zal alleen gebruikt worden om de door Familie-linq geleverde dienst mogelijk te maken en te verbeteren.
De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.*
2. Bescherming foto’s: Familie-linq spant zich naar alle redelijkheid in de opgeslagen foto’s te beveiligen tegen diefstal, verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.
Familie-linq kan echter in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal, verlies van beeldbestanden en enige andere ingevoerde cq geplaatste gegevens (zowel de foto’s als de berichten).
3. Voor het goed functioneren van de site, verzamelt Familie-linq informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Familie-linq onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Ook kunnen problemen op individueel niveau hiermee snel worden opgelost. De service en het gebruiksgemak van Familie-linq wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.
4. Wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij Familie-linq wordt de gebruiker zich tevens aangemeld voor de nieuwsbrief van FAmilie-linq. Dit kan later ten allen tijde worden opgezegd via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

(*) Indien van rechtswege gebruikersgegevens worden gevorderd, zal Familie-linq deze beschikbaar stellen wanneer de rechtsgang wordt belemmerd (wanneer) als Familie-linq de gegevens niet beschikbaar stelt.

Algemene voorwaarden ten aanzien van het afnemen van de dienst

7: Betaling van het Familie-linqabonnement

1. Door betaling van het abonnement gaat u automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden van Familie-linq.
2. De abonnementskosten bedragen per 1 november 2015 €9,00 per maand. De kosten voor het abonnement worden verrekend via een automatische incasso.
3. Degene die de abonnementskosten gaat betalen wordt verzocht hiervoor een machtiging te tekenen en deze op te sturen naar Familie-linq. Dit kan zowel de beheerder als de senior zijn.
4. Voorafgaand aan incasseren van het abonnementsgeld sturen wij de beheerder een e-mail waarin de hoogte van het bedrag en de datum van afschrijven vermeld worden.
5. Familie-linq houdt zich het recht voor om jaarlijks het abonnementsgeld aan te passen – dit zal in lijn zijn met de inflatiecorrectie en de werkelijk gemaakte kosten. De beheerder ontvangt hierover voorafgaand per e-mail een bericht.
6. Mocht de automatische incasso niet slagen óf de automatische incasso naderhand door de klant terug gedraaid worden (gestorneerd), dan sturen wij u per e-mail een herinnering met het verzoek het verschuldigde bedrag zelf over te boeken.
• Indien het bedrag niet binnen 14 kalenderdagen op onze rekening staat zetten wij een tijdelijke blokkade op het gebruik van Familie-linq.
We sturen u dan nogmaals een herinnering per e-mail.
• Indien het bedrag niet binnen 30 dagen op onze rekening staat, houden wij ons het recht voor om het abonnement permanent te beëindigen.

8: Het opzeggen van Familie-linq

1. U kunt de Familie-linq dienst maandelijks schriftelijk opzeggen door een e-mail te sturen naar info@f-linq.nl
2. Zodra wij uw schriftelijke opzegging ontvangen hebben krijgt u hiervan een bevestiging en wordt de eerstvolgende afschrijving van het abonnementsgeld stopgezet.
3. U heeft na het opzeggen nog 60 dagen de tijd om de foto’s die u wilt behouden van de website af te halen en op uw PC op te slaan.
4. 60 dagen na opzegging kunt u de Familie-linq website niet meer gebruiken en gaan alle opgeslagen foto’s en berichten verloren.

Algemene voorwaarden ten aanzien van de internet verbinding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor klanten die naast het Familie-linq abonnement ook een Internet abonnement afnemen van Familie-linq.

9: Wat houdt de Internetverbinding in?

1. Familie-linq stelt een SIM-kaart ter beschikking aan de Senior ten behoeve van het verbinden van de Familie-linq fotolijst met het Internet.
2. De SIM-kaart wordt gebruikt in combinatie met een MiFi-router, die door Familie-linq wordt geleverd. De MiFi-router maakt verbinding met het mobiele 3G netwerk van KPN en is via een WiFi netwerk verbonden met het fotolijstje van Familie-linq.

10: Gebruik van de SIM kaart/Mifi-router

1. De SIM-kaart dient alleen te worden gebruikt in combinatie met de MiFi-router van Familie-linq. Het niet de bedoeling de SIM-kaart in een ander soort apparaat te gebruiken.
2. De Internet verbinding is gekoppeld aan een mobiel abonnement met een beperkte hoeveelheid data per maand. Deze datalimiet is afgestemd op normaal gebruik van de Familie-linq fotolijst. Indien de MiFi-router ook gebruikt wordt door andere apparaten dan de familie-linq fotolijst (bijv. smart phones, tablets of laptops), zal het dataverbruik veel hoger zijn dan voorzien.
3. Klant en/of Senior zijn zelf verantwoordelijk voor al het gebruik dat van de internetverbinding wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn/haar toestemming of kennis.
4. Als het internetverbruik per maand hoger is dan de toegestane datalimiet zal de verbinding tijdelijk worden geblokkeerd. Pas bij aanvang van de volgende maand kan de senior weer gebruik maken van de internetverbinding.
5. Als de senior rond de 20e van de maand meer dan 80% van de databundel heeft verbruikt krijgt de beheerder hiervan een melding per e-mail.
6. Het is niet de bedoeling om het Familie-linq abonnement door te verkopen of data met derden te delen (sharing).
7. Het is niet de bedoeling om de MiFi-router met de Familie-linq SIM-kaart in het buitenland te gebruiken. Alle gerealiseerde extra kosten die voortvloeien uit het gebruik van SIM-kaart in het buitenland zijn voor rekening van de klant.
8. Familie-linq kan een ter beschikking gestelde SIM-kaart omruilen in verband met een wijziging van technische eigenschappen of in verband met technische veroudering van de desbetreffende SIM-kaart.
9. Familie-linq is eveneens gerechtigd de technische eigenschappen of instellingen van de SIM-kaart (op afstand) te wijzigen.

11: Als de MiFi-Router stuk gaat of gestolen wordt?

1. De Senior dient de Mifi-Router en de SIM-kaart zo goed mogelijk tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging te beschermen.
2. Verlies, diefstal of schade (door bijvoorbeeld een val) van MiFi-router zijn voor risico van de klant.
3. In geval van diefstal, vermissing, of (vermoeden van) gebruik tegen de wil van de Senior van een SIM-kaart of daarbij behorende MiFi-Router kan de Senior en/of klant Familie-linq verzoeken het Abonnement te blokkeren. Blokkering vindt zo spoedig mogelijk plaats. Melding is gedurende 7 dagen per week mogelijk. Een verzoek tot blokkering dient direct na de ontdekking van de diefstal, vermissing of gebruik tegen de wil worden gedaan.
4. Voor e MiFi-router geldt een garantietermijn van 1 jaar

12: Kwaliteit van de Internetverbinding
De Internet verbinding van Familie-linq wordt geleverd door KPN.

Bij mobiele telecommunicatie kunnen de mogelijkheden om verbindingen op te bouwen en de kwaliteit en eigenschappen van verbindingen niet op elke plaats op elk moment gelijk zijn. De radiobedekking van het gebruikte Mobiele Netwerk kan beïnvloed worden door onder meer de plek van het MiFi kastje in een huis. Ook de hoeveelheid telecommunicatieverkeer en atmosferische omstandigheden kunnen de verbinding verstoren.

1. KPN spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen.
Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen. Familie-linq is niet aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren van de Internetverbinding en voor eventuele gevolgen hiervan.
2. Bij mobiele telecommunicatie vindt het transport van gegevens geheel of gedeeltelijk plaats door de ether. De klant/senior aanvaardt dat de getransporteerde gegevens door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie ze zijn bestemd. In het KPN netwerk worden technieken toegepast die het raadplegen van verzonden gegevens door derden bemoeilijken.